کد خبر : 92728
تاریخ انتشار : 13 آذر 1392 7:3
تعداد مشاهدات : 2069

صورتجلسه شورای سیاستگذاری بزرگداشت دو دهه فعالیت سوره

جلسه رأس ساعت 8:30 مورخ 6/9/92 در دفتر معاونت اداری و مالی با حضور اعضاء هیأت رئیسه (معاونین و مدیر حوزه ریاست) و رئیس دانشکده معماری تشکیل شد. و محورهای زیر مورد تصویب قرار گرفت:
-
در خصوص نحوه مشارکت دادن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در برگزاری برنامه بحث و گفتگو شد و مقرر شد از همه گروه های فعال دانشجویی در برگزاری برنامه حضور فعال داشته باشند.
- در مورد نحوه اجرای برنامه و محتوی برنامه ها و حدود آن در دانشکده ها مقرر شد روسای محترم دانشکده ها پیشنهادهای خود را در قالب برنامه، و بودجه پیشنهادی و جزئیات آن به شورای سیاتگذاری اعلام نمایند با این نگرش که تأکید برنامه بر اجرای برنامه در روز دوشنبه 28/11/92 می باشد.
-
اعضاء کمیته اجرایی آقای خجیر، خانم لطفی (نماینده حوزه فرهنگی)، آقای زارع (نماینده حوزه اداری و مالی) آقای ابوالحسنی(روابط عمومی و مسئول دبیرخانه بزرگداشت) آقای شریفی (نماینده حوزه آموزشی) آقای معافی (نماینده دانشکده هنر) تعیین شدند ضمناً از طرف دانشکده معماری آقای مرادی پور معرفی شدند. نماینده دانشکده فرهنگ و ارتباطات به رئیس کمیته اجرایی جناب آقای خجیر معرفی می شوند. نمایندگان دانشکده ها عندالاقتضا به جلسه دعوت می شوند.
-
تاریخ جلسه بعدی شورای سیاستگذاری روز دوشنبه 11/9/92 ساعت 8:30 صبح در دفتر معاونت اداری و مالی تشکیل خواهد شد و جزئیات برنامه دانشکده ها مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :