کد خبر : 92558
تاریخ انتشار : 18 مرداد 1391 10:37
تعداد مشاهدات : 3637

اصلاحیه دستورالعمل نظام بودجه ریزی

  مقدمه :
با توجه به ماده 20 و 21 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه سوره مصوب جلسه سي و ششم هيأت محترم امناء مورخ 4/10/89 دستورالعمل نظام بودجه ريزي دانشگاه با رعايت اصول زير و مراحلي به شرح بخش هاي الف ،ب، ج ، و ، د، تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد :
1 - برابر ماده 2 آئین نامه مالی و معاملاتی سال مالي دانشگاه از اول فروردین تا پایان اسفنـــد مـــاه همان سال می باشد.
2- روش بودجه ريزي بر مبناي معاونت ، حوزه ، برنامه و فعاليت مي باشد . كه هدف گذاري كمّي در سطح فعاليت انجام مي شود . در سطح دانشكده نيز هر يك از دانشكده ها به عنوان يك برنامه تعيين شده است.  
3- مبناي تنظيم بودجه براساس، عملكرد سال گذشته ، سياستهاي سالانه مطابق با برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت ، ميزان درآمدها و برآورد نرخ تورم مي باشد .
4- مبناي فعاليت و ارزيابي عملكرد حوزه ها، برنامه و بودجه مصوب ابلاغي و تقويم اجرايي فعاليت هاست .
            
الف) تهيه ، تنظيم و تصويب و ابلاغ بودجه
1- تهيه فرم هاي مربوط به تنظيم بودجه پيشنهادي و ارسال آن به حوزه ها به همراه شيوه نامه تكميل آن توسط معاونت اداري و مالي در دی ماه.
2- جمع بندي و تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي در قالب فرمهاي ارائه شده توسط معاونين و مديران مستقل و ارسال به معاونت اداري و مالي در نيمه اول بهمن ماه .
3- بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي واحدها در حوزه اداری مالی با برگزاري جلسات كارشناسي با حضور معاونين ، روسای دانشکده ها و مديران هر حوزه تا پايان بهمن ماه .
4- تهيه و تدوين برنامه و بودجه پيشنهادي سالانه دانشگاه توسط معاونت اداري و مالي و ارائه آن به هيأت رئيسه براي بررسي و تصويب در ابتدای اسفند ماه.
5- بررسي ، وتصويب برنامه و بودجه در هيأت رئيسه تا نیمه اول اسفند ماه .
6- تصويب برنامه و بودجه در هيأت امناء در نيمه دوم اسفند ماه.
7- ابلاغ بودجه مصوب عملياتي و تفصيلي به معاونت ها ، دانشکده ها و مديران مستقل ســـتادي حداكثر تا پايان اسفند ماه .
 
ب) -  اجراي برنامه و بودجه مصوب سالانه
1- تهيه تقويم اجرايي سالانه هر حوزه ، شامل تفصيل برنامه ها و فعاليت هاي پيش بيني شده و زمان اجراي آن مطابق با برنامه و بودجه مصوب سالانه در قالب ( فرم پيوست 1) توسط هر حوزه و ارائه يك نسخه از آن به دفتر برنامه و بودجه .
2- تخصيص و تأمين اعتبار به منظور اجراي هر كدام از برنامه هاي پيش بيني شده در تقويم اجرايي و برنامه و بودجه حوزه ها ، به شرح ذيل:
1-2-تمامي درخواست ها براي تأمين اعتبار صرفاً از طريق فرم ویژه تخصیص اعتبار (فرم پيوست 2) قابل انجام است .
2-2- بخش اول فرم ( شماره 2 ) براساس برنامه و بودجه هر حوزه بصورت كامل توسط حوزه درخواست كننده تكميل و بعد از تأييد معاون مربوطه ( در معاونت ها ) ، رئيس دانشكده ( در دانشكده ها ) و مدير حوزه رياســـت ( در حوزه رياست )  به همراه سوابق و مدارك پيوست به دفتر برنامه و بودجه ارسال شود .
تبصره 1 : درخواست نيازهاي عمومي و جزئي مصرفي و اداري روزمره ( غير برنامه اي) در قالب فرم درخواست كالا از انبار ( فرم هاي قبلي ) و از طريق مديريت منابع انساني وپشتيباني قابل انجام است . اين حوزه بعد از اخذ نياز حوزه ها در اين خصوص نسبت به تهيه و خريد آن از طريق فرم درخواست و تخصيص اعتبار اقدام مي نمايد و پس از تهيه مطابق با درخواست در اختيار آنها  قرار مي دهد .
تبصره 2 : درخواست هاي مربوط به نيازهاي رايانه اي با تأئيد و امضاء حوزه انفورماتيك و مديريت دفتر رياست قابل انجام است .
3-2- كارشناس بودجه ، درخواست هاي واصله را مطابق با برنامه و بودجه مصوب عملياتي هر حوزه و همچنين تقويم اجرايي آن ، بررسي و در صورت انطباق آن با برنامه و بودجه و وجود اعتبار در رديف درخواستي ، نسبت به تخصيص و تأمين اعتبار اقدام نموده و قسمت دوم فرم را تكميل و بعد از امضاء مدير به معاون اداري و مالي براي صدور دستور مقتضي ارائه مي نمايد . در غير اينصورت و عدم تأمين اعتبار ، با شرح موضوع ، فرم درخواست به حوزه درخواست كننده عودت مي شود .
4-2- معاون اداري و مالي با تكميل و امضاي قسمت سوم فرم نسبت به صدور دستور مقتضي به مدير امور مالي براي صدور چك يا پرداخت وجه اقدام مي نمايد .
5-2- مدير امور مالي ضمن بررسي ، با تكميل و امضاي قسمت چهارم فرم و با رعايت ساير ضوابط  نسبت به صدور چك و پرداخت وجه به درخواست كننده و يا كارپرداز ( جهت اجرای فعالیت ، خريد كالا و انجام ساير درخواست هاي عمومي)اقدام مي نمايد .

ج)- اصلاح بودجه
1- تمامي حوزه ها موظف به اجراي هر برنامه در قالب تقويم اجرايي و برنامه و بودجه مصوب ابلاغي بوده و بودجه اختصاصي هر برنامه براي همان برنامه با تأييد واحد مجري و نظارت كارشناس بودجه ، هزينه گردد .
2- هر گونه اصلاح در بودجه سالانه شامل اصلاح در هزينه ها و درآمدها يا يكي از اين دو به پيشنهاد معاونت اداري و مالي و تصويب در هيأت رئيسه و تأیید هیأت امناء صورت مي گيرد .
3- جابجايي اعتبارات در سطح برنامه هاي هر معاونت یا دانشکده در سطح محدود و با ارائه توجيهات كافي با پيشنهاد معاون ، رئيس دانشكده ، مدير مربوطه و تأييد معاون اداري و مالي امكان پذير است ، به شرط آن که جمع هزینه های معاونت،دانشکده یا مدیریت تغییر نکند.
4- زمان اصلاح بودجه مهر ماه هر سال مي باشد .

د)- نظارت بر اجراي برنامه و بودجه و تهيه گزارش عملكرد
1- معاونت اداري و مالي موظف است با همكاري حوزه ها نسبت به تهيه فرم هاي گزارش عملكرد اقدام نمايد.
 2- گزارش عملكرد سالانه هر حوزه در قالب فرم هاي گزارش عملكرد توسط هر حوزه تهيه و به معاونت اداري و مالي ارسال مي شود.
 3- معاونت اداري و مالي ضمن تهيه گزارش عملكرد سالانه دانشگاه براساس گزارش عملكرد حوزه ها ، نسبت به ارزيابي سالانه و نظارت برنامه اي و ميزان اجراي برنامه هاي پيش بيني شده منطبق با برنامه و بودجه مصوب و تقويم اجرائي اقدام مي نمايد .
4- بدیهي است گزارش كيفيت اجراي برنامه هاي هر حوزه و ميزان جذب بودجه و يا انحراف احتمالي از برنامه و بودجه مصوب و تقويم اجرائي ، بر تخصيص هاي مقاطع بعدي تأثير گذار بوده و تعيين كننده برنامه و بودجه سال آتي هر حوزه خواهد بود.
5- علاوه بر نظارت برنامه اي از طريق گزارش عملكرد حوزه ها ، كارشناس بودجه در مراحل تخصيص ، موظف  به نظارت مستمر بر روند اجراي برنامه ها و چگونگي هزينه اعتبارات مي باشد .
* اين دستورالعمل با يك مقدمه ، در چهار بخش ، بيست و دو رديف ، پنج بند و دو تبصره در جلسه مورخ 3/9/90 هيأت رئيسه مؤسسه تصويب و از تاريخ تأييد لازم الاجراء مي باشد .


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :