کد خبر : 92546
تاریخ انتشار : 22 آذر 1390 6:29
تعداد مشاهدات : 1108

دستور العمل

بسمه تعالی


دستور العمل معاملاتی و تنخواه گردان دانشگاه سوره

________________________________________
مقدمه:
به استناد آئین نامه  مالی و معاملاتی دانشگاه سوره مصوب 4/10/89 هیأت محترم امناء و اختیارات تفویض شده مندرج در آئین نامه مذکور به ریاست دانشگاه ، دستور العمل معاملاتی موضوع فصل پنجم ( مواد 34 تا 38 ) و تنخواه گردان موضوع فصل اول (ماده 12) و پیش پرداخت موضوع فصل چهارم (ماده 28) با هدف دقت و تسریع در انجام معاملات و هزینه های جاری و جلوگیری از توقف امور و ایجاد هماهنگی و کنترل بیشتر در هزینه ها به شرح زیر تنظیم شده است.

الف : معاملات
ماده 1: تعاریف :
- دانشگاه : دانشگاه سوره
- آئین نامه : آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 4/10/89 هیأت امناء
ماده 2 : معاملات دانشگاه عبارتست از هر گونه خرید ، فروش ، اجاره اموال منقول و غیر منقول ، پیمانکاری و غیره.
ماده 3 : کلیه معاملات دانشگاه از هر قبیل به استثناء موارد ذکر شده در ماده 34 آئین نامه الزاماٌ بایستی از طریق مزایده یا مناقصه انجام گیرد . بدیهی است معاملات سه گانه مندرج در ماده 35 آئین نامه و نصابهای ذکر شده در ماده مذکور مانع برگزاری  مزایده یا مناقصه ( به صورت محدود یا عمومی ) یا اخذ استعلام نمی گردد.
تبصره 1: مزایده و مناقصه موضوع این دستورالعمل به صورت عمومی و انتشار در روزنامه کثیر الانتشار است مگر در مواردیکه به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی برگزاری آنها به صورت محدود و اخذ استعلام ، تجویز گردد.
تبصره 2: قبل از برگزاری مزایده ، اخذ قیمت کارشناسی الزامی است.
تبصره 3: چنانچه قیمت کارشناسی تعیین شده با قیمت های ارائه شده اختلاف فاحش داشته باشد و کمیسیون معاملات موضوع ماده 7 دستور العمل ، قیمت را فاقد توجیه مناسب تشخیص دهد، از فهرست پیشنهاد دهندگان حذف خواهد شد.
ماده 4 : اسناد و مدارک مزایده و مناقصه برگزار شده ( اعم از محدود و عمومی ) توسط واحد برگزار کننده به همراه صورتجلسه تنظیمی به پیوست اسناد مالی و به منظور حسابرسی سالانه ، بایگانی می گردد.
ماده 5 : .واحد برگزار کننده مزایده و مناقصه و مسئول جمع آوری و حفظ پیشنهادات ، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه می باشد. سایر واحدهای دانشگاه در صورت نیاز به برگزاری مزایده یا مناقصه مراتب را ( اعم از موضوع و شرایط مزایده و مناقصه و .......) کتبا" به معاونت اداری و مالی منعکس تا نسبت به فراهم نمودن مقدمات برگزاری ، اقدام گردد.
ماده 6 : پس از جمع آوری پیشنهادها در پاکت در بسته ، توسط مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی با تعیین وقت قبلی در جلسه با حضور اعضای کمیسیون ، معاملات ، پاکت ها باز و مراتب صورتجلسه می شود.
 

ماده 7: اعضای کمیسیون معاملات عبارتند از:
الف : معاون اداری ومالی
ب : مدیر منابع انسانی و پشتیبانی به عنوان دبیر کمیسیون
ج : مدیر امور مالی
تبصره 1 : نماینده تام الاختیار حوزه ای که مزایده یا مناقصه مربوط به حوزه آن می باشد به تشخیص بالاترین مقام آن حوزه و با ارائه معرفی نامه کتبی بدون حق رأی در جلسه شرکت می نماید.
تبصره 2: مشاور حقوقی دانشگاه بعنوان نماینده حقوقی بدون حق رأی در جلسات شرکت دارند.
تبصره 3: منظور از حوزه در تبصره یک این ماده حوزه ریاست یا معاونت های دانشگاه می باشد.
ماده 8 : اعضای کمیسیون موظفند در همان جلسه برنده مزایده یا مناقصه را تعیین و مراتب را طی صورتجلسه ای امضاء نمایند . مسئولیت تهیه صورتجلسه به عهده دبیر کمیسیون می باشد .
ماده 9 : انتخاب برنده مزایده یا مناقصه براساس قیمت ها و سایر معیارهائی است که به نحو احسن تأمین کننده صرفه و صلاح دانشگاه باشد.
ماده 10: در مواردیکه معیارهای خاصی از قبیل صلاحیت عمومی و اختصاصی یا توانائی خاصی جهت انتخاب برنده مزایده یا مناقصه لازم باشد با هماهنگی قبلی و اطلاع ریاست دانشگاه برنده انتخاب و مراتب به همراه دلایل امر در صورتجلسه تنظیمی منعکس می گردد.

ب : تنخواه گردان
ماده 11 : تنخواه گردان عبارت است از مبلغ ثابت یا متغیر وجه نقدی، که از محل حساب بانکی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها توسط مدیر مالی و با تشخیص و دستور رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی در اختیار تنخواه دار دانشگاه قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد  هزینه مثبته را تحویل و مجدداً معادل مبلغ هزینه ها وجه دریافت دارد.
ماده 12: هر ساله میزان تنخواه گردان متناسب با هزینه های دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی تعیین می شود.
ماده 13 : مبلغ تنخواه گردان میبایستی در پایان سال مالی تسویه و مانده هزینه نشده آن به حساب بانکی دانشگاه واریز و در ابتدای سال مالی بعد مجدداً برقرار می شود.
ماده 14: دریافت کننده تنخواه گردان می بایستی چک یا سفته معادل مبلغ دریافتی به امور مالی دانشگاه تسلیم نماید.
ماده 15: کلیه خریدها می بایست براساس مجوز کتبی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی انجام شود .
تبصره : خریدها ( معاملات جزئی  ) با تشخیص مأمور خرید ( کارپرداز) و تأئید مقام مسئول انجام و پس از تأئید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز به هزینه قطعی گرفته می شود.
ماده 16 : کلیه فاکتورهای هزینه حوزه ها از محل تنخواه گردان می بایست به تأئید مدیریت حوزه مربوطه رسیده باشد.
ماده 17: کلیه خریدها می بایست دارای فاکتور رسمی باشد . هنگام تحویل کالا به واحدهای مربوطه رسید تحویل اخذ گردد.
ماده 18 : مأمور خرید می بایست در هنگام خرید رعایت صرفه و صلاح دانشگاه را بنماید و کالا یا خدمت به نازلترین قیمت خریداری گردد.


ماده 19 : مأمور خرید می بایست کلیه فاکتورها را تأیید و ممهور به مهر نازل ترین قیمت نماید.
ماده 20 : تنخواه گیرنده میبایست قبل از اتمام وجه تنخواه گردان کلیه اسناد هزینه را جمع آوری نماید و برای آن فهرست هزینه تنظیم و پس از تأیید مسئول ما فوق و رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی به امور مالی ارسال نماید.

ج : پیش پرداخت
ماده 21: شرایط و موارد انجام پیش پرداخت موضوع ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح زیر می باشد:
- وجوهی که طبق قراردادهای منعقده بعنوان پیش پرداخت لازم است تادیه شود.
- وجوهی که بابت افتتاح خریدهای خارج از کشور و هزینه های متعلقه پرداخت شود.
- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه، مجله، فصل نامه و سایر نشریات و خرید اطلاعات از داخل و خارج از کشور پیش پرداخت مربوط به خدمات اینترنتی.
-  وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله در وجه وزارتخانه یا شرکت دولتی پرداخت خواهد شد.
- سایر وجوهی که طبق مقررات خاص بطور پیش پرداخت باید تادیه شود.( در قالب ضوابط و مقررات دانشگاه)
تبصره 1 : میزان پیش پرداخت بیش از 50% مبلغ قرارداد با تایید رئیس دانشگاه امکان پذیر است .
تبصره 2 : پیش پرداخت قراردادها منحصرا" در قبال تضمین معتبر پرداخت می شود. نوع و میزان آن به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان می باشد.
ماده 22: هرگونه تغییر و اصلاح این دستورالعمل موکول به تصویب هیات رئیسه دانشگاه است .
ماده 23: این دستور العمل در یک مقدمه سه بخش 23 ماده و 8  تبصره در تاریخ  20/11/1389 به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ ابلاغ ، قابل اجرا می باشد.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :