کد خبر : 90679
تاریخ انتشار : 15 دی 1394 11:54
تعداد مشاهدات : 5518

هیات رییسه دانشگاه سوره

هیات رییسه دانشگاه سوره

هیات رییسه دانشگاه سوره

هيأت رئيسه دانشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين ميشوند و تعداد آنها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونت ها را مي­توان در هم ادغام كرد.

 

اهم وظايف واختيارات هيأترئيسه دانشگاه:

1- فراهم كردن زمینههاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آييننامه ها و بخشنامه هاي صادرشده ازسوي وزارت؛

2- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداری لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت اُمناء از طريق رئيس دانشگاه؛

3- بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأترئيسه و نظارت برعملكرد واحدهاي دانشگاه؛

4- فراهم كردن زمينه مردمی كردن دانشگاه و كمك به خودكفايی دانشگاه و واحدهاي وابسته؛

5- ايجاد هماهنگی لازم بين حوزههای مختلف معاونتها؛

6- بررسي آييننامههاي اداري ومالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت اُمناء و تهيه پيشنهادها، طرحها و     برنامههايي كه بايد در دستوركار هيأت اُمناء قرارگيرد؛

7- پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات اُمناء از طريق رئيس دانشگاه؛

8- پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتی و دورههای كوتاهمدت آموزشي و تحقيقاتی داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشی، پژوهشي تعلق مي گيرد ازطريق رئيس دانشگاه به وزارت.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :